Хакасияда саблығ спортменнернiң азых уроктары паза мастер-класстары пасталыбысты.

18/10/2016

Азых уроктар паза мастер-класстар.

13 октябрьда республикадағы iкi спортшколазында (ГБУ РХ ««Комплексная спортивная школа» паза ГБУ РХ «Спортивная школа единоборств») саблығ спортсменнернең хада азых тренировкалар пасталыбысты.

Аар атлетикаға кӧрiл парған ӧнетiн залында чииттер Даниель Колесниктi ситкiп кӧрглеен: Россия, Европа паза тилей синiнде рекордсмен, тилекейде 5 хати чиңiсчi, Россия первенствозында 9 хати чиңiсчi, Хакасияның паза Сибирьнiң нинҷе-нинҷе хати чемпионказы.

 Иван Ярыгин адынаң кӱрес туразында Наталья Малышева мастер-класс кӧзiткен. Аның спортча чидiглерi: чон аразындағы спорт узы, чоннар аразындағы марығларның чиңiсчiзi, амғы туста харбазығлар ам даа апарчатхан спортменка.

Пӧзiк чидiглiг спорты алғыдары, спортсменнер тимненiстерiне  килiстiре оңдайлар идерi, спортнаң айғасчатханнарның санын хозары, Россия Федерацияның спорт ӧмезiне кiрчеткен улус санын кӧптелдiрерi – минспорттың ӧӧн пӧгiннерiнiң пiрсi полча.

Хазна спорт ӧмезiне кiрчеткен 43-че спортсменнең прайзы даа мастер класстар иртiрҷеенде паза азых тренироваклар итчеенде аралазарлар.