Талов кӧл чіт парир

18/10/2016

 Камчаткадағы Коряк заповедникте улуғ Талов кӧл чіт парир. Андада арам тоғасчатхан хустар паза палыхтар чиис чох халарға айабастар. 
Ирткен хысхы заповедникте асхынах харлығ полған. Аннаңар хар хайылчатхан туста кӧлзер суғ читіре кірбеен. Ағаа хоза, чайғы уғаа ізіг полған. 
- Пӱӱл июньның ортымах чылии 4-6 градусха, июльда 2-4 градусха, августтың чылии 4 градусха артых полған. Анзы мындағы орынға кӧп тіп саналча, - чоохтапча Камчаткадағы гидрометеоцентрнің пӧлік устағҷызы Анна Приходько. 
Хаҷан кӧллерде суғ синіп пастабысса, андағы палыхтар пасха орыннарзар чӱс парыбысчалар. Че оларға пасха кӧллерде ӧзерге, чуртирға сидік поладыр. Хустар даа пасха кӧллерге кӧнік полбинчалар.