Хакасиядағы минспортының тӱзiмнiг тоғызын Федерация синiнде таныхтадылар.

14/10/2016

VI-ҷы тоғыс тӱзiмнiг форумында «Россия – спорт хазназы» школа-практикум ирткен.

12 октябрьда чон аразындағы VI-ҷы тоғыс тӱзiмнiг форумында «Россия – спорт хазназы» школа-практикум ирткен: «Спортча тимнег тилiзi. Таңдағы кӱнге кӧрiс».

Чыылығ пасталғаны Россиядағы 6 инструктор-методистi сыйыхтаанынаң азылған (хазнада прай 60 кiзi саналча). Олар «Спортча тимнег резервiн» артыхти апарғаннар, Хакас Республикадаң оларның санында Артем Асочаков пол парған.

Чыылығда 2025 чылға теере спортча тимнеглiг резервтiң ӧӧн тӧстеглерiн ӱзӱрiп, концепциялар санға алылған. Чыылығ модераторы, ФГБУ ФЦПСР устағҷызы Константин Вырупаев спортча тимнеглiг резерв киреен алғыдарында хазнаның ӧӧн чолларынаңар чарыт пирген.

Спортсменнернi толдыразынаң тимнирдеңер чоохтас тузында  правоҷа тӧстеглiг паза наукаҷа-методикалығ пiлiс системаларынаңар сурығлар кӧдiрiлген.

«Форум кирек, регионнарға, тiзең, уламох. Араласчылар чоох-чаах аразында пiлiстерiнең, опыттаң ӱлезiп, тимнег киреенеңер тузалығ чоох кӧп апарғаннар. Халғанҷы чыылығда, салтарларны кӧре килзе, спортча тимнег резерв киреендегi тоғыс орта парчатханнаңар чарасханнар», - теен Артём Асочаков.