Асхыста "Син Предприниматель" программаҷа ӱгреніп алҷаң оңдай пар

06/10/2016

Асхыс аймағының чииттер кіні  прайзын хығырча, кемге 30 час ам даа аспан, «Син Предпнриниматель» программаҷа ӱгреніп аларға. Пу программа федеральнай, аның хоостыра мының алнында чарир полған ӱгреніп аларға Ағбан на турада, че амды Асхыста ӱгренҷең оңдай пар, ӱгредіг полар иирлдерде, паза тынағ кӱннерде, аннаңар сірер тоғынчатсар, сірерге пу ӱгреніс харығ полбас. Прай ӱгреніс турча 8000 салковай, че аалдағыларға тӧлег пазын 500 салковайға читіре синдір пирерлер, пасхазын тӧлир Хакас Республиканың Экономика министерствозы. Маңнаныңар, орыннар асхынах, ӱгренерге сағыс полза айланыңар Асхыс аймағының администрациязынзар, чииттернің хада тоғынчатхан ӧӧн специализдінзер, паза 9-14-08 телефонҷа.