Москвада чоннар аразындағы туризмҷе «Тынағ» кӧзідіг ирткен

06/10/2016

 Анда араласхан чол паза турист карталары ирткен марығда чиңіс тутханнар паза лауреаттар адалғаннар.

Пістің республиканың турист картазы, хайзын Хакасияның туризмҷе хабарлар кіні тимнеен, «Регионнар, муниципальнай пӱдістер аразындағы иң чахсы турист картазы» номинацияда прайзынаң артыхха саналған, чиңіс тутхан. Пу номинацияда 60 артиинаң кӧзідіг-карта араласхан.

Марығ чарғыҷылары аның сіліг кӧрімін, тузаланарға оой полчатханын паза кӧп тузалығ искіріг чыыл парғанын таныхтааннар. Андағ карта Хакасияда ікі хати сығарылған, тур-индустрия тоғынҷылары аразында табырах тарап парған.