С.П.Кадышевтің адынаң культура кінінің олғаннарның чон театры артист узына ӱгренерге сағынчатхан улусты хығырча

30/09/2016

Театрзар 20 час ас парған чииттерге айланарға чарир. Ідӧк хызыҷахтарны паза оолағастарны «Микоша» театр студияда сахтапчалар. Пастағы группазар 5-7 частығ олғаннарны аларлар, ікінҷі группазынзар - 8 -12 частығларны. «Микоша» театр студиязы олғаннарны сценада тудынарға, орта чоохтанарға, теелбек саларға ӱгредер. Палалар аймах мастер-класстарда, театр марығларында аралазарлар. Олғаннарның чон театрынаңар хоза піліп аларға сағынчатсаңар, 8913540 4777 телефонҷа сығдырадыңар.