Музейде сӧбірелер иирі

30/09/2016

Пӱӱл Ағбандағы Л.Р.Кызласовтың адынаң чир-суғӱгренҷең национальнай музей 85 чылын таныхтапча. Ағаа чарыдылған аймах мероприятиелер иртірері кӧріл парған.

Іди 30 сентябрьда «Музейде сӧбірелер иирі» чапсых тоғазығ иртер. Пу иирде хайдағ даа сӧбіре аралас полар. Кічіг частығларға даа, улуғларға даа хынығ паза тузалығ полар, музейнең чағын танызып алар оңдай табылар.

Анда аймах мастер-класстар иртірілер - пос холынаң аймах-пасха нимелер тимнирге ӱгреніп аларға чарир. Хакас ибіҷектеӧбекелерібістің аалҷыларны удурлаҷаң кибірінең таныстырарлар.

«Музейде сӧбірелер иирі» 30 сентябрьда 18.30 часта пасталар. Билет паазы - 100 салковай.