Кино хараазы

02/09/2016

Тиксі Россияда 27 августа Ыраххы Востоктаң пасти Калининградха теере «Кино хараазы» акция ирткен. Пістің республика Россиядағы Кино кӱніне чарыдылған чӧрімде ӧткін араласхан.

 

«Кино хараазын» Хакасияда пис городта иртіргеннер. Чӧрім тузында Ағбанда, Харатаста, Саяногорскта, Абазада паза Сорығда кізілер «Смешарики: Легенда о золотом драконе» мультфильмы, «Батальонъ» паза «Легенда №17» хоос фильмнерні кӧріп алғаннар. Таныхтирға кирек, пу чайаачы тоғыстарны Россияныңчуртағҷылары Кино чылына чарыдылған сайтта, акцияа ӱннерін пиріп, таллап алғаннар, оларны хазнаның прай регионнарында кӧзіткеннер.

 

Балконда «Чиңіс» культура кінінің тоғынҷылары саблығ режиссерларға паза актерларға чарыдылған стендтер тимнеп салтырлар. Че иңӧӧні балконда 19.00 часта пасталған. Кӧрігҷілерні чайаачыларынаңӧріндірерге «Ах рояль» студент театрының артисттері килгеннер. Пу театрнаң Россияның паза Хакасияның саблығ артизі Виктор Шлык устапча. «Кино хараазында» чиит устар «Размышления о...» ойынны кӧзіткеннер. Он монологтаң пӱткен спектакль кӧрігҷілернің кӧңніне кірген.

 

Хакасияның культура министерствозы чӧрімге алынҷа «#РROКино. Регион 19» проект тимнеен. Аныңӧӧн пӧгіні чуртағҷыларны фильмнер суурчатхан чир-суғҷыларынаң паза оларның чайаачыларынаң таныстырары полча. Мероприятие КИНОка-fe-де ирткен. Чыылған чон Антон Литвиненконың, Карим Тугужековтың, Максим Усовтың, Алексей Бойченконың фильмнерін кӧріп алғаннар. Прай авторлар хысхаҷах кино суурчалар, че Максим Усовнаң Карим Тугужеков документальнай фильмнер турғысчатсалар, Антон Литвиненконаң Алексей Бойченкоға хоос кино чағын полтыр. Чайаачы устар фестивальларда, марығларда ӧткін араласчалар. Кӧзідімге, Максим Усовтың «Банальный случай» тоғызы «Алтын тӱӱр» чоннар аразындағы фестивальда сценарий ӱчӱн дипломнаң таныхталған. Антон Литвиненконың«Мы стали добрее» хысхаҷах хоос фильмі 2013 чылда «КЛЮФ» кинофестивальда «Иң артых режиссура» номинацияда чиңісчі полыбысхан.

Алексей Бойченко «8 часов» чайаачы тоғызын ідӧк фестивальға тимнептір, че 2013 чылда ағаа марығда оң полбаан. Пӱӱл, тізең, ол Карим Тугужековнаң хада «Кирек Хакасияда полча» республика марииның чиңісчізі полыбысханнар, ахчалығ грант утып алғаннар. Амды нанҷылар «Ой хулунах» фильм суурчалар. Ідӧк грантты холға «Читіген» театрныңӧмезі кирген. Антон Литвиненконың таниинаң, фильм артист Алексей Сагатаев пасхан «Тайғалығ саарсых чолда» чоох пастыра суурылар. «Кирек Хакасияда полча» республика марии чиңісчілерінің чайаачы тоғыстарын ноябрьда кӧріп аларға чарир. Фильмнерні килген чон хынып кӧріп алған, аннаңар Хакасияныңкультура министерствозы «#РҒЮКино. Регион 19» проектті мыннаң мындар тоғындырарға пӧгінче.

 

«Кино хараазы» акция ідӧк кізілернің кӧңніне кірген. Амды ол чыл сай Кино кӱнінде иртер.