Торонто городтың ортызында акция ирткен

31/08/2016

 Россияның піріктірілген командазын Рио-де-Жанейрода иртер Паралимпийскай ойыннарға кирердеңер акция Канаданың Торонто городының ортызында ирткен. Анда 100 артиинаң кізі араласхан.

«Пу акцияда Торонтода чуртапчатхан орыс тілліг чир-суғҷыларыбыс араласханнар. Пістіңӧӧн пӧгінібіс - тилекейдегі допингтең тоғыр агентствоның чарадиин алыстырары полған», - чоохтапча «Русская Канада» пірігістің устағҷызы Леон Мицнер.

Аның сӧстерінең, акция амыр ирт парыбысхан. Акция араласчылары Россияның командазына кірчеткен паралимпиецтернеңхада полчатханнарын кӧзідерге харасханнар.