Тоғыс пирчеткен улус, муниципалитет паза хазна тоғынҷызы полған кізіні тоғысха алчатса, аннаңар хайди даа искірерге кирек.

31/08/2016

Россия законодательствозының коррупциядаң тоғыр кӱресчең оңдайларының пірсі - муниципалитет паза хазна служащайлары полған кізілерні тоғысха алчатханнаңар искірері. Андағ должностьтарның списогы полған на хазна паза пос устаныс органнарының сайттарында алай печатнай сығарыста пазылчалар.

Муниципалитетте алай хазна тоғызында істенген кізілерні тоғысха алчатхан искірігдеңер «Коррупциядаң тоғыр кӱрезердеңер» Федеральнай законның 12 статьязында кӧріл парған. Ол законны, тоғысха алар чӧптезігні иткен соонда, 10 кӱнге толдырыбызарға кирек.

Хазна алай муниципалитет службазында тоғынғаннарны тоғысха алчатханнаңар искірер правилолар Россия Правительствозы 21.01.2015 чылда алған 29 № Постановлениенең турғызылған. Уведомлениеде гражданиннің анкета танығлары паза наа должнозы пазылых поларға кирек. Тоғыс пирчеткен кізі уведомление хазна органынаң алай пос устаныс органынаңпирілгенін сыныхтирға кирек. Андада ла тоғыс толдырыл парған тіп саналар.

Таныхтирға кирек, хазна паза муниципалитет службазында тоғынғаннарны тоғысха алчатханнаңар искірерге иргі тоғыстаң наа ла сыххан кізіні тоғысха алчатханнарға ла нимес, ідӧк соондағы даа тоғыс пирчеткеннер тоғыстаң сыхханнаң 2 чыл изере искірерге киректер.

Искіріг ызылбаза, тоғыс пирчеткен кізі административнай нандырыға тартылар. Хатығлас, тізең, уғаа хазыр: должностьтығлицоларға 20000-50000 салковай, юридическай лицоларға 100000-500000 салковай штраф салылары кӧрілче.

Прокуратура пірее организациялар коррупциядаң тоғыр законодательствоны толдырбинчалар тіп киречілепче. Должностьтығлицолар тоғысха алылған кізі хорғыс ағылчатхан тоғыста тоғынғанын пілбинчеткеніне састырчалар. Че ол сылтағлар законнаңкӧріл парған нандырығдаң оларны позытпинчалар.

Пӱӱл чарым чылға ла прокурорлар административнай сайбағлардаңар 18 кирек азыбысханнар. Ол киректер хоостыра 12 должностьтығ лицо административнай нандырыға тартылған. Оларға 20000 салковай штраф салылған. Ӱс юридическай лицоға 50000 салковай штраф салылған, пірсіне -100000 салковай.

Таныхтирға кирек, Россия Федерациязының коррупциядаң тоғыр законодательствозын сайбаанынҷа административнай нандырыға тартылғаннар сайбағ иткеннең алты чыл пазынаң на санға алылбинчалар. Аннаңар административнай законодательствоны сайбаан организациялар паза оларның должностьтығ лицолары нандырығдаң тис полбастар.