Пістің республиканың школаларынзар тоғынарға чиит ӱгретчілер удаа кил сыхтылар.

31/08/2016

Іди пӱӱл 1 сентябрьға школаларзар 160 азыра чиит ӱгретчі килер. Амды школаларда чиит специалисттерге, тоғынарға тӱзімніг паза хынығ ползын тіп, кӧп оңдайлар пирілчелер. Чал ахчазы кӧдірілче. Пӧзік ӱгредіг заведениезін маңат тоосхан чиитӱгретчілерге 30 - 50 процент хоза чал ахчазы тӧлелче. Іди 2011 чылдаң сығара ӱгретчілернің чал ахчазы ікі хати паза олған садтары воспитательлерінің ортымахти ӱс хати ӧс парған.

Школаларзар килген чиит ӱгретчілер школа чуртазында, аймах марығларда ӧткін араласчалар.