Льготниктерге пис миллион салковай артиинаң ахча пирілер

31/08/2016

Хакасияның федеральнай бюджеттегі льготниктеріне имнер аларына хоза пис миллион салковай артиинаң ахча пирілер. 0л 2016 чылның тӧртінҷі кварталында килері кӧрілче.

Льготниктерге имнерні позыдар программа ағырчатхан кізілерге аарлығ имнерні тикке аларға чахсы оңдай пирче. Пӱӱнгі кӱнде Хакасияда федеральнай льготаларнаң тузаланчатхан 37894 кізі чуртапча. 2016 чылда льготаҷа имнерні 11616 кізі алча, Льготанаң тузаланчатхан кізілер 2017 чылда имнерні тикке алай аның орнына ай сай тӧлегні (аның сині 766,55 салковайға тиңнелче) ал турардаңар пӱӱл 1 октябрьға теере чарадығны аларға киректер.