Пӱӱл «киртініс телефонынзар» сигіс муң азыра кізі айланған

29/08/2016

Специалисттер аймах сурығлар хоостыра консультация пиргеннер. Айланыстар ирткен чылдағызынаң 1500-ке кӧп полды.

Кізілер удаа сӧбіре, иреннер паза ипчілер аразындағы хайызығлар, олғаннар тиң частығларнаң теелістер хоостыра сурығларнаңайланчалар. Ипчілер, иреннернің хыринда, «Социальнай телефон» службазар удаа сығдыратчалар.

Удаа 12 часха читкелек олғаннар, 13 - 17 частығ саарбахтар айланғаннар, пӱӱл 4700 хати «киртініс телефоны» пастыра психологтар чӧптері пирілген. 35 частығдаң улуғлары асхынах айланчалар.

Ідӧк психолог клиенттің сурынызы хоостыра пасха специалисттің телефонын пирче. Нарколог имҷі, Пенсионнай фонд, опека пӧлиинің специалисттері сурығларға нандырчалар. Специалистнең чоохтазығдаңар пірдеезі пілбес.

«Пірге социальнай телефон» e-mail пастыра чӧптер пирче. Сурығны dtd@mintrudrh.ru электроннай почта адрезінҷе ызарға чарир, Хакасиядағы тикке «киртініс телефоны»: 8-800-200-3902.