18 имҷі кӧстеглiг ӱгредіг хоостыра

29/08/2016

Кӧстеглiг ӱгредіг хоостыра ӱгренген 18 имҷі Сибирьдегі федеральнай округтың имнег вузтарын тоос салдылар. Олар Хакасияның перинатальнай кінінде тоғынарлар. Ідӧк 4 специалист республиказар пасха регионнардаң килче.

Хакасияның пазы Виктор Зиминнің чахиинаң тимнелген «Ағбандағы 150 орынға кӧрілген перинатальнай кінге 2014 - 2016 чылларда специалисттер ӱгредері паза тимнирі» Хакасияның хазых хайраллаҷаң министерствозының кӧстегліг программазы чахсы тоғынчатхан сылтаанда, регионзар істенерге килчеткен имҷілернің саны ӧсче. Республикада пӱдірілчеткен перинатальнай кінге нинҷе тоғынҷы кирек полчатханы Россияның хазых хайраллаҷаң министерствозының методическай чӧптерінде паза штатнай нормативтерінде кӧріл парған.

Перинатальнай кін 2016 чылның соонзар азыларға кирек. Пеер тоғынарға республиканың пала тапчаң имнег туразының, Г.Я.Ремишевскаяның адынаң республиканың имнег туразының консультация паза диагностика кінінің, Ағбандағы олған имнег туразының кічіг частығлар, реанимация паза интенсивнай терапия пӧліктерінің имҷілері, ортын паза кічіг имнег тоғынҷылары килерлер.

Таныхтирға кирек, Хакасияның перинатальнай кіні 2014 чылда чайғызын «2011 - 2016 чылларда Хакасияның хазых хайраллирын чахсыландырары» хазна программазы хоостыра пӱдіріліп пастаан. Итсе, республика чуртағҷылары саны хоостыра регионда аны пӱдірерге чарадылбинчаттыр. Андағ даа полза, Хакасияның пазы Виктор Зимин Москвада республикабысха мындағ объект кирек полчатханын кӧзіт пирген. Россияның президенті Владимир Путин аннаң чарасхан. Ол оңдайнаң федеральнай кін пу проектті чуртасха киреріне ахча позытхан.