Хакасияныңӧткін чииттерін «Этнова-2016. Чылығ Сибирь» форум чығды

19/08/2016

Хакасияныңӧткін чииттерін хатап чоннар аразындағы «Этнова-2016. Чылығ Сибирь» форум чығды. Форум республиканың аймах пулуңнарында 2011 чылдаң сығара иртірілче.

 

Форумда пістің республиканың на нимес, пасха регионнарның паза хазналарның чуртағӌылары хынып араласчалар. Хакасияның чииттер политиказы департаментінің устағӌызы паза «Этнованың» директоры Татьяна Карташова чоохтапча: «Форумның тоғызында Германияның оол-хыстары пастағызын на араласханнар, ідӧк Казахстаннаң паза Кыргызстаннаңделегациялар полғаннар. Пӱӱл сигіс ачых тоғынды, иң кӧп кізі «Чиит ученайларның паза ӱгретчілернің лабораториязында» араласхан. Ікінӌі чылы «Этнова» форумда аттығ чӧрчең туризмге чарыдылған ачых тоғынған».

 

Чииттерге улуғ паза хынығ программа тимнелген. Пастағы кӱндӧк олар Хакасияның министерство-ведомстволарыныңустағӌыларынаң тоғасханнар. 2 августта оол-хыстарның сурығларына чииттернің киректерінӌе федеральнай агентствоныңполысчызы Денис Заварзин нандырған. Денис Сергеевич пӱӱл «Российский Север» паза «Тӱрктернің алтыны» улуғ форумнар иртірген. «Этнова» улуғ аалҷының кӧңніне кірген, ол Хакасияның чииттеріне Россия синінде иртчеткен фестивальларда паза форумнарда ӧткін аралазарға кирек тіп таныхтаан. Ідӧк форумның араласчылары Россияның Хазна Думазының депутады Надежда Максимованаң тоғасханнар. Чиит ӱгретчілер депутатнаң чурт суриин, чал ахчазын ӱзӱргеннер. Кӧп сурығлар пос киреенең айғазарға сағынчатхан чииттер пиргеннер.

 

Пір неделя аразына «Этнова-2016. Чы-лығ Сибирь» форумның араласчылары кӧп наа ниме піліп алғаннар. Наа пілістерні олар амды чуртасха кирерге пӧгінчелер. Ол туста, тізең, Хакасияда «Этнова-2017» чииттер форумына тимненіс пасталыбысты.