Кредитке ӱгреніп аларға оңдай

19/08/2016

НФ. Катановтың адынаң Хакас хазна университеді Россияныңӱгредіг паза наука министерствозынаң паза Ағбандағы Сбербанкнаң чӧптезіг ит салған, хайзы ахча тӧлеп ӱгренчеткен студенттерге, аспиранттарға кредитке ӱгреніп аларға оңдай пирче. Студенттерге кредит 10 чылғa пирілче. Ӱгренчеткен туста оларға кредиттің проценттерін не тӧлирге чарир полар. Ӧӧн чардығын студенттер, диплом алып алған соонаң паза тоғын сыхса, айландырарлар. Чиит кізі армияа парыбысса алай ба академ отпуск алып алза, кредит тӧлирі пу тусха тохтадылча.