КАЗАНОВКАДАҒЫ НАЦИОНАЛЬНАЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИКТЕ «АЛТЫН АС» ТАЛҒАН ӰЛӰКӰНІ ИРТКЕН

11/08/2016

ИРТКЕН ТЫНАҒ КӰННЕРІНДЕ КАЗАНОВКАДАҒЫ НАЦИОНАЛЬНАЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИКТЕ «АЛТЫН АС» ТАЛҒАН ӰЛӰКӰНІ ИРТКЕН. ПАСТАҒЫЗЫН НА АНЫ 2013 ЧЫЛДА ТАНЫХТААННАР. ӰЛӰКӰН ЧИИТ ТЕЕ ПОЛЗА, ЧЫЛДАҢ ЧЫЛҒА АНЫ ПАЙРАМНАПЧАТХАНЫН КӦРІП АЛАРҒА САҒЫНЧАТХАН КІЗІЛЕРНІҢ САНЫ ӦСЧЕ. «АЛТЫН АС» ӰЛӰКӰНДЕ ТАЛҒАННЫ КИБІР ХООСТЫРА ИТЧЕТКЕН, АННАҢАЙМАХ ТАТХЫННЫҒ ЧИИСТЕР ТИМНЕПЧЕТКЕН УСТАР МАРЫҒЛАСХАННАР.

ПОЛҒАН HA МАРЫҒ АРАЛАСЧЫЗЫ АЛЫНӋА ХАКАС ИБІӋЕГІНДЕ ОРНЫХХАН, МЫНДА ОЛАР ААЛӋЫЛАРНЫ, УДУРЛАП, ТАЛҒАННАҢ ТИМНЕЛГЕН ТАТХЫННЫҒ ЧИИСНЕҢ АЗЫРААННАР. ТАЛҒАН ИДІЛЧЕТКЕНІН ӦТІРЕ ПІЛЧЕТКЕННЕР ПОСТАРЫНЫҢ УСТАРЫН ӦӦН СЦЕНАДА КӦЗІТКЕННЕР. ОЛАР ХООРЫЛҒАН АСТЫ, СООХТА СОҒЫП, САРҒААСНАҢ САРҒАП, ТЕЕРБЕННЕҢ ТАРТХАННАР.     

 Таныхтирға кирек «Алтын Ас» ӱлӱкӱн хынығ ирткен. Аныңӧӧн пӧгіні - хакас чонның кибірлерін, культуразын хайраллиры паза тилідері. Казановкадағы национальнай музей-заповедниктің тоғынӌылары пу кӧстегҷе чахсы тоғыс апарчалар. Мындағӱлӱкӱннер пастыра чииттерге позының чонынаңар кӧп наа ниме піліп аларға оңдай пирілче. Музей тоғынӌыларыӱлӱкӱнні килчеткен 2017 чылда иртірергӧк сағынчалар. Ағаа Россияның пасха-пасха регионнарынаң аалӌылар килер одырлар.