Украинаның туристтері Крымзар тынанарға ікі хати кӧп килділер

11/08/2016

Пылтырғызынаң тиңнестірзе, 2016 чыл пасталғаннаң сығара Украинаның туристтері Крымзар тынанарға ікі хати кӧп килділер. Аннаңар искірче республиканың курорттар паза туризм министрі Сергей Стрельбицкий.

«1 августха Украинадаң килген туристтернің саны 1 миллион 700 муң азыра кізее читкен. Анзы Украинаның паза Россияныңчонын піріктірче, ынағластырча. Піссер килчеткен аалҷылар Крым хайдағ чидіглерге читчеткенін пос хараанаң кӧрчелер», - теен министр.

Стрельбицкийнің сӧстерінең, 2016 чыл пасталғаннаң Крым 3 миллион азыра туристті удурлаан, пылтырғы чылнаң тиңнестірзе, 30 %-ке кӧп. Ӱлгӱдегілернің кӧрізінең, регион 2016 чылда тиксі 6 миллионӌа туристті сағыпча. 2015 чылда республикада 4,6 миллион турист тынанған.