Чыл сай Хакасияның чуртағҷылары Л.Р.Кызласовтың адынаң чир-суғ ӱгренҷең музейіне аймах сыйыхтар итчелер.

11/08/2016

Кем-де пічіктер паза сомнар ағылча, Чапаев аалда чуртапчатхан Надежда паза Юрий Итекбаевтер, тізең, музейге пӱӱл мамонттың сӧӧктерін сыйлап пиргеннер. Оларны ирепчі Боград аймаандтағы Первомайскай аалның хыринда таап алтырлар. Итекбаевтернің полызиинаң музейде амды мамонттың хабырғалары, ікі метрге читчеткен хуту мӱӱзі паза аннаң даа пасха сӧӧктері пар. Музей тоғынӌыларының чооғынаң, прай сӧӧктер пір аңни полар. Таныхтирға кирек, мамонттар 100 муң чыл мыныңалнында чуртааннар, чир-чайаандағы аймах алызығларға сыдаспин, олар чох пол парғаннар.