ЭТНОВА-2016. ЧЫЛЫҒ СИБИРЬ

07/08/2016

1 августтаң САЯНОГОРСК ХЫРИНДА ОРНЫХЧАТХАН «КӰН ЧАХАЙАҒЫ» СПОРТКОМПЛЕКСТЕ  «ЭТНОВА-2016. ЧЫЛЫҒ СИБИРЬ» ЧИИТТЕРНІҢ ФЕСТИВАЛЬЫ ПОЗЫНЫҢ ТОҒЫЗЫН ПАСТААН.

Чоннар аразындағы чииттер фестивальы пӱӱл алтынҷы хати иртті. Пу тус аразына «Этнова» чииттернің иң хынған фестивальларының пірсіне айлан парған. Оол-хыстар, чыылызып, аймах проекттер тимнепчелер, марығларда араласчалар, хада тоғынарға ӱгренчелер. Пӱӱл «Этновада» сигіс ачых тоғынар: «Чиит ученайларның паза ӱгретчілернің лабораториязы», «Син - пос идінӌек», «Аттар туризмі», «Чииттернің киректерінҷе команда» паза аннаң даа пасхалары. Фестивальда пӱӱл 220 оол паза хыс араласча. Олар Германиядаң, Казахстаннаң, Кыргызстаннаң, Тувадаң, Санкт-Петербургтаң, Москвадаң, Сургуттаң, Иркутсктаң, Липецктең килгеннер. Че чииттернің кӧбізі Хакасияның чуртағҷылары полчалар. 

 

«Этнова» - кӧс чӧрчеткен фестиваль. Пастағызын ол Шира аймаанда ирткен, 2015 чылда чииттер Асхыста чыылысханнар, пӱӱл, тізең, Саяногорск хыринда. Андағ оңдайнаң фестиваль араласчылары Хакасияның аймах пулуңнарынаң танысчалар. Пастағы кӱнде мында чиит идінӌектернің чырғалы тоғынған. Олар прайзы даа бизнеснең 2015 алай 2016 чылларда айғас сыхханнар. Тимир паза Мария Борчиковтар «Сибирьде тӧреен» фирманы 2015 чылда 13 декабрьда тӧстееннер. Чиит ирепчі кип-азах тікче паза аймах чазанӌыхтар итче. Тимир Александрович чоохтапча: «Ипчімнең хада тоғынчабыс. Садығ Интернет пастыра парча». Пос идінӌектерге чахығлар Австралиядаң ала килчеттір. 

Тиксі Россияда Кино чылы таныхталчатханда, оол-хыстар устағӌылардаң хынған фильмнерні адап пирерге сурынғаннар. Прайзы Совет тузында суурылған киноға хынчаттыр. Хайди таныхтаан С.А.Окольникова, ол фильмнерде хайдағ-да ӧӧн сағыс полған, амғы киноларда анзы чидіспинче. «Сірер дее, чииттер, «Этнова» фестиваль тузында пірее сағыстарыңнаң ӱлезіп, хазна тилиріне хозым идерге кирексер», - чоохтаан культура министрі.

«Этнова-2016» 6 августха теере тоғынды. Анда чииттер кӧп чапсых паза хынығ ниме кӧргеннер.