Хакасиядағы кізі праволарынӌа уполномоченной Александр Чистотин хорылыс полған 35 № колонияда полған.

05/08/2016

Уполномоченнайның кӧрізінең, чарғылатханнарның хазии хомай нимес, пірдеезі чадыға кірбеен, кӧбізі тырбахтығ ла. Кӱс операциязы иртірілзе, андағ ниме чох ол полбинча.

Ідӧк Александр Чистотин учреждениедегі прай отрядтардағы чарғылатхан кізілернең тоғасхан. Чоохтазығларда Александр Ильич оларға кирек хайди полғанын сын оңдайнаң істезіг тоғынӌыларына чоохтап пирерге чӧптер пирген. Істезігҷілер колонияда кирек хайди полғанын паза хорылысты хайдағ кізілер тимнеп иткенін ілезіне сығарар мероприятиелер апарчалар.

Хорылыста араласханнарнаң чоохтасханда, учреждение тоғынӌыларының кізі праволарын сайбаанына хоптар чох полған. Чағынғы туста Александр Чистотин Россияның УФСИН аппарады тоғынӌыларынаң тоғазарға пӧгін тутча.