Ағбандағы ипподромда ат чарызы ирткен

05/08/2016

Ирткен субботада Ағбандағы ипподромда ат чарызы ирткен. Аттарны Хакасияның прай аймахтарынаң ағылғаннар.

Ідӧк марығда Хызылчар крайынаң, Башкортостаннаң ағылған аттар араласханнар. Марығны ситкіп кӧргеннер Хакасия пазы Виктор Зимин, Россия Федерациязының Хазна Думазының депутады Надежда Максимова паза Хызылчардағы тимір чолның пастығы Владимир Рейнгардт. Пайрамны асханнар Хакасия пазы орынӌызының тоғызын толдырчатхан Иван Вагнер, Хакасияның ат спорты федерациязының вице-президенті Геннадий Кайманов паза ипподром директоры Владимир Кофферберг.

- Аарлығ арғыстар паза аалҷылар, аалларда аттар ӧскірчеткеннернің мариинда сірерні удурлирға уғаа ӧріністіг. Мындағмероприятие сигізінҷі чылы иртче. Марығда наа аттар, чалаңнар аралазарлар. Прайзыңарны пу ӱлӱкӱннеңалғыстапчам, - теен Иван Вагнер.

Марығда 16 аймах кӧрімҷе чарыстар ирткен, Полған на чарыста алынҷа сыйыхтар полған. Аттар аймах-пасха кӧрімнерде чарысханнар. Ӧктем аттар чарызарға чидікпинчеткені улам пілдірген. Кӧзідімге алза, 9-ӌы чарыста, чалаңнар аттарны тут полбин халған сылтаанда, фальстарт пол парған.

«Русское раздолье» сыйыхха пip хаңааҷахха ус ат хосталған. Пастап аттар маңзырабин чӱгӱргеннер. «Старт» орнынзар читкенде, саң сығдырадыбысханнар. Аттар, удур-тӧдір азып, азах меетке иң пурун чидерге маңзырааннар, олар чарысчатханын оңарчатханы пілдірген. Хаңааӌахтығ чӧрчеткеннерге аттарын тударға сидік полған тіп сағынчам. Финишке иң пурун Профиль асхыр читкен. Аннаң хости чӱгӱргеннер Заступ паза Застава. Оларны чиңіске Олег Люткайтис читірген. Ол Таштып аймаанаң.

«Сорренто» марығда алты ат чарысхан. Мында Асхыс аймаа ӱчӱн турысхан Кинкэннон Гановер асхырлығ Дмитрий Присекарь утхан. «Форс» сыйых ӱчӱн таарлағ тарт чӧрчеткен аттар араласханнар. Мында Рыжка асхыр чиңіс тутхан. Ол 1,5 тонна таарлағны 1600 метрге 4 минута 53 секундаа читірген.

Аал хонии паза ас-тамах министерствозының сыйиина чалаңнар чарысханнар. Чиңіс тутхан Асхыс аймааның седогы Валерий Бурнаков. «Квадрат» сыйыхты Ағбан пилтірі аймаанаң килген седок Алексей Шeвалдин холға кирген.

«Аран Чула» сыйых ӱчӱн ӱс частығ аттар араласханнар. Чиңіске иң табырах Иван Миндибековтың Натан асхыры читкен.

«Надежда Хакасии» сыйых ӱчӱн чалаңнар араласханнар. Пастағы орынға Асхыс аймаандағы Татьяна Ким мӱнген Дворцовай асхыр сыххан.

Аттар ӧскірчеткен хоныхтарның сыйии ӱчӱн алты ат чарысхан. Азах меетке иң табырах Касунамун ат читкен.

«Серебрянное стремя» марығда О-Нью асхыр чиңіс тутхан. Ол, пылтырғы рекордын 2 секундаа азып, чиңіске 2 минута 13 секундаа читкен.

«Холстомер» сыйых ӱчӱн ӱс частығ аттар араласханнар. Чарысха пис ат сыххан. Чалаңнарның аразында Иван Синден Карька асхырынаң чиңіс тутхан.

Ідӧк ӱлӱкӱнде «Хысха чидіп ал» марығ иртірілген. Марығ араласчылары постарының ойынҷы хылыхтарын кӧзіт пирерге кирек полғаннар. Мында ӱс хыс ӱс оолдаң тискен. Ооллар, хыстарға чидіп, охсаныбызарға киректер. Хыстар, тізең, чит полбаан оолларны, сӱрізіп, хамҷынаң чыртчалар. Чиңісчілерні кӧрігӌілер таллааннар. Иң хынығ ондайнаңмарығны Ағбан пилтірі аймаанаң килген Виталий Кокояков паза Анна Южакова кӧзіткеннер. Кӧрігҷілер оларға пастағы орын пиргеннер.

Чылдаң чылға чарыстар хазырдаң хазыр полып одырчалар. Че Асхыс аймааның аттары хаҷан даа фавориттер полчалар. Чылдаң чылға ат чарызы алғым иртче. Марығ тоозылды. Салтарлар хоостыра орыннар піди ӱлестіріл парғаннар: I орында - Асхыс аймаа, II орында - Таштып аймаа, III орында - Ағбан пилтірі.