Чол чӧрізінің правилолары алысчатханынаңар чарадығда хол салылды

06/06/2016

Премьер-министр Дмитрий Медведев чол чӧрізінің правилолары алысчатханынаңар чарадығда хол салыбысхан. Ол чарадығҷа «хорғыстығ чӧріс» термин кирілче.

Хорғыстығ чӧріске санал турарлар: чолның прай полосаларында машиналар пар полған туста кинетін пасха полосазар кірібіскені; кинетін тормоз пасханы, чолдағы саайны тохтадар пӧгіннең иділбеен полза; алнында парчатхан транспортха теере хорғыс чох дистанцияны тутпааны. Ідӧк пасха даа хорғыс ағылчатхан чӧріс оңдайлары.

Амды правительствода хорғыстығ чӧріс ӱчӱн хайдағ штраф салардаңар сағынчалар. Пастап чоох парған 5 муң салковайдаңар, че ол аннаң даа пӧзік пол парарға айабас.