Хакасияҷа МВД-да брифинг ирткен

06/06/2016

Брифингте МВД-ның участковай уполномоченнайларның паза чазы читкелектер киректерінҷе инспекторларның тоғызынаң устапчатхан пӧліктің пастығы Михаил Таскараков, аның орынҷызы Евгения Антипина, ПДН-ның улуғ инспекторы Елена Шигорева паза Ағбан г. УМВД-ның ПДН пастығы Олеся Чебодаева араласханнар.

Хайди искірген Михаил Таскараков, Олғаннарны арачылир чоннар аразындағы кӱннің алнында чазы читкелектер киректерінҷе пӧліктерге пӱӱн 81 чыл толча. Ол пӧліктерде ӧӧнінде ипчілер тоғынчалар. Тоғыс оой нимес, ам даа прай инспекторлар школалардағы сыныхтағлар иптеп иртерін сыныхтағда тутчалар. Республикада чазы читкелектер киректерінҷе 60 инспектор тоғынча, пос орыннар чоғыл. Прай город-аймахтардағы пӧліктерде 916 кізі санда турча, ол санда чазы читкелек 723 олған паза 193 уйан чуртапчатхан сӧбіре. Саарбахтар пӱӱл 85 сайбағ ит салғаннар, кӧбізі - наркотиктернең палғалыстығ сайбағлар. Улуғлар, паба-іҷелер палаларына хайығ салбинчатхан сылтаанда, андағ сайбағлар иділчелер.

Чайғыда прай школаларда олғаннарға лагерьлер тоғынарынаңар искірген Олеся Чебодаева. Аның чооғынаң, андағ лагерьлерде, андағы ӱгренҷілердең пасха, хости чуртапчатхан палаларға даа поларға чарадылча. Пос тусты иртірҷең культура кіннерінде чайғыда олғаннарға кӧп мероприятиелер иртірілер. Город тастындағы лагерьлерзер олғаннарны ызарға путёвкалар социальнай полызығ пирҷең кіннерде пирілчелер. Ідӧк чазы читкелектерге ахча тоғынып алар оңдай полар. Оларға тыхтағ тоғыстарын толдырҷаң ӧнетін бригадалар тӧстелчелер, анда олғаннар кӱн тооза тоғынмастар.

Прай пу мероприятиелер чайғыда олғаннарның тынағ тузы хорғыс чох иртеріне кӧстелчелер.