Специалисттер Чыланнығ паза Харағай аалларда пол килділер

29/05/2016

Ағбандағы ветераннар пансионадының специалисттері Чыланнығ паза Харағай аалларда пол килділер. Ыраххы ааллар чуртағҷыларынаң терапевт паза психолог тоғасханнар.

Хакасияда тиксі пис бригада тӧстел парған. Парикмахерлер паза юристтер ідӧк андар кірчелер. Пылтыр табырах бригадаларның специалисттері Хакасияның 88 аалында полғаннар.

Аалдағылар терапевттің чӧптерін ситкіп искеннер. Піреезі психологсар, полызығ сурап, айланған. Амды табырах бригаданыңчорығы июньның ортызына кӧріл парған: специалисттер Индіркі Мадыр паза Сипчул аалларзар парарлар.