Хакасияның пазы Виктор Зимин республика правительствозының чыылиин иртірген.

29/05/2016
 Чыылығ кӧп сурығларға чарыдылған, республика суғ тасчаң паза ӧрт сығысчаң тусты хайди иртчеткенінең пасти, Беларусь Республиканец пірге тоғынардаңар чӧптезіг идерге пӧгінілчеткеніне теере.
 
Регион устағҷызы Виктор Зимин, чыылығны пастап, Илбек Чиңістің 71 чылына чарыдылған пайрамнығ мероприятиелер чахсы иртірілгені ӱчӱн прайзына алғызын читірген. Алынҷа алғыс сӧстерін пайрамнығ маршта араласханнарға читірген.
 
Чыылығның тоғызы Хакасия суғ тасчаң паза ӧрт сығысчаң тусты хайди иртчеткенінең пасталған. Хакасия пазының орынҷызы Валерий Марковтың чооғынаң, республика суғ тасчаң паза ӧрт сығысчаң тустың пастағы салғағын чахсы иртіп алған.
 
Гидротехническай пӱдіріглернің пірдеезі хайтпиндыр. Ӧрттер киреенҷе кирек ідӧк амыр осхас. Ӧрттер сығысхан орыннарны чирдең, киидең паза хан тигірдең кӧр таапчалар паза мындох ӱзірчелер тіп искірген ол. Республика пазы гидротехническай пӱдіріглерні чахсы сыныхтағда тударға паза тузында тыхтап турарға чахығ пир салған.
 
Анаң Виктор Зимин республикадағы школаларда, «Халғанҷы саң» иртчеткенін таныхтап, тӱрчедең экзаменнер тузы пасталыбызарына хайығ салған. Пу сурығҷа Хакасияның ӱгредіг паза наука министрі Галина Салата чоох тутхан. Пӱӱл республикада 8 муңа чағын ӱгренҷі школаны тоосча тіп искірген ол. 5 муң артиинаң ӱгренҷі 9 классты тоосчаттыр, 2 муң артиинаң - 11 классты. 
 
Экзаменнер тударына республика прай саринаң тимде осхас, 11 классты тоосчатханнарға экзамен тутчаң 18 пункт тӧстелтір, 9 классты тоосчатханнарға - 44 пункт. Ол пункттарда полиция тоғынҷылары паза имҷілер тоғын турарлар. Ағбанда школа тоосчатханнарның иирі 24 июньда иртер тіп кӧрілче, тиксі республикаҷа -25 июньда. Хакасияның пазы выпускнойларны чахсы, ундулбас иде иртірібізерге чахып салған.
 
-Ирткен чылда піс апрельдегі чобағ сылтаанда ол кирекке хайығ чахсы салбаабыс, пӱӱл хайди даа чахсы, концерттiг паза салюттығ иртірібізерге кирек, - таныхтаан Виктор Зимин.
 
Аал хониинда часхы таарығ хайди иртчеткенін Хакасия пазының полысчызы Иван Вагнер чарытхан. Аның чооғынаң, чут кӱннер турған сылтаанда, таарығ тоғыстары графиктең хал сыххан полғаннар. Че амды кирек оңдайланчаттыр, тоңастығларны таарирынҷа аал хонии предприятиелері график тузына хатап чидіп алтырлар. Виктор Зимин аал хониина хабасчаң программа хайди даа тоғынарға кирек тіп таныхтаан. Ідӧк сад-дача пірігістеріне хабазарын ундутпасха чахаан. Паза ӧӧн пӧгінні турғысхан - мал азиин читкіҷе пилетеп саларға.
 
Республиканың финанстар министрі Семён Аёшин чал ахчазы киреенеңер чоох тутхан. Аның искіриинең, пӱӱнгі кӱнде республика бюджедінең тӧлелчеткен чал ахчазынҷа алымнар чоғыл. Че муниципальнай пӱдістер синінде улуғ нимес тудығ парын чазырбаан.
 
-Тоғынчатхан кізілер чал ахчазын тузында ал турарға киректер, анзы - иң ӧӧн пӧгін, - таныхтаан Виктор Зимин.
 
Хакасияның пӱдіріг паза ЖКХ министрінің тоғызын толдырчатхан Сергей Можаров региондағы улуғ пӱдіріглер хайди парчатханынаңар искірген. Республиканың имнег туразының наа корпузы пӱдіріл парир, июнь пасталчатса, тимде полар тіп искірген ол. Ікінҷі объект, культура-тархын кіні (наа музей), ідӧк тимге сыхча. Амғы туста анда 300 артиинаң кізі тоғынчаттыр, тоғыстарны 20 июльға теере тоос саларға пӧгінчелер. Ӱзінҷі объект - перинатальнай кін. Анда 450 кізі тоғынча. Пастап графиктең халып тоғынған полғаннар, че амды тоғыстар айнып сыхтыр. Виктор Зимин перинатальнай кіннің пӱдіриин ноябрь айға теере тоос саларға пӧгін турғыс салған.
 
Чыылығны Хакасияның пазы чапсых искірігнең тоосхан.
 
-Хакасияа Белоруссиянаң пірге тоғынардаңар чӧптезіг идерге чарадығ пирілген, - искірген Виктор Зимин. - Июнь пасталчатса, ол чӧптезігде хол салыбызарбыс.
 
Чӧптезіг ікі президенттің, Россияның паза Белоруссияның, кӧзіне иділер тіп кӧрілче. Аның соонаң Хакасиязар Белоруссиядаң аалҷылар килерін сағыпчалар. Оларны иң пурун хара тас аныпчатхан разрезтернең таныстырарға пӧгінчелер.