Тӧӧ пазы посёлоктың чуртағҷыларының хазии сыныхталды

19/05/2016

Республиканың имнег туразының имҷілері Асхыс аймаандағы Тӧӧ пазы посёлоксар чуртағҷыларның хазиин сыныхтирға чӧргеннер. Анда оларзар 79 кізі айланған.

Тӧӧ пазында 3,5 муң кізі чуртапча, ол санда ӱс часха читкелек 130 пала. Орындағы чуртағҷыларға имнег полызии посёлоктағы имнег туразында пирілче.

2015 чылда республика бюджедінең позыдылған ахчаа Тӧӧ пазындағы имнег туразына табырах имнег полызии автомобильі алылған. Ідӧк пылтыр льгота пастыра имнер алҷаң пункт азылған. Ағырығ алай пас чӧр полбинчатхан чуртағҷыларға имнерні ибзер ағыл пирчелер.

Посёлоктағы 35 пала Хакасиядағы паза пасха регионнардағы санаторийлерде тынанар.