Имҷілерге чал ахчазы хозылча

17/05/2016

Россия президентінің 2012 чылда 7 майда алылған чарадиин толдырып, республикадағы хазна бюджет учреждениелерінде тоғынчатхан имҷілерге чал ахчазын хозар пӧгін 2016 чылның пастағы кварталында 30,1 %-ке азыра толдырылғаны ілезіне сыххан.

Анзы, региондағы ортымах чал ахчазынаң тиңнестірзе, андағ кӧзідім пол парча. Пӱӱнгі кӱнге орта Тувада ортымах чал ахчазы 23998 салковайға тиңнелче. Имҷілернің, тізең, ортымах чал ахчазы 45517 салковай полтыр. Ол санда ортымах ӱгредігліг имҷілер 23477 салковай, ӧнетін ӱгредии чохтары 15769 салковай алчатханы кӧзіділче.

Олох арада имҷілернің ортымахти алчатхан чал ахчазы сыбыра сыныхтағда тудылча, андағ-мындағ сайбағлар сығыспинча.