Афиша событий

Хабар

1/11/2016

3000 азырох ӱн чыыл парған iкi кiзее – Тбилисиде ирткен тилекейҷе марығның чиңiсчiзiне Мария Тюмерековаға паза Владикавказта пол парған хур хабыс кӱрезии хоостыра чиңiсчiзi Татьяна Зырянова.

Килкiмни алызығ халғанҷы кӱннерде кӧрiн парған: Мария Тюмерекова 700 ӱнге ас парыбысхан (1993 сан 1215-ең тоғырли), андағ оңдайнаң ӱн пирiс хоостыра ол иң артығы пол парған.

17/10/2016

Азых уроктар паза мастер-класстар.

13 октябрьда республикадағы iкi спортшколазында (ГБУ РХ ««Комплексная спортивная школа» паза ГБУ РХ «Спортивная школа единоборств») саблығ спортсменнернең хада азых тренировкалар пасталыбысты.

17/10/2016

 Камчаткадағы Коряк заповедникте улуғ Талов кӧл чіт парир. Андада арам тоғасчатхан хустар паза палыхтар чиис чох халарға айабастар. 
Ирткен хысхы заповедникте асхынах харлығ полған. Аннаңар хар хайылчатхан туста кӧлзер суғ читіре кірбеен. Ағаа хоза, чайғы уғаа ізіг полған. 

17/10/2016

Хакасияның Ӧӧркі Чӧп президиумы 12 октябрьда, теестегі чыылиин иртіріп, 10 артиинаң сурығны кӧрібіскен. Оларның пірсі транспорт налогына теелген. Республика законынзар кирілчеткен алызығларҷа аның синін ортымахти 26 проценте ӧскірібізері кӧрілче. 

14/10/2016

Россияда пӱӱнгі кӱнге 112 миллион тонна тамах чыып алғаннар. Андағ искіріг иткен Россия правительствозыныңкнезі Дмитрий Медведев «Алтын кӱскӱ-2016» кӧзідігні асчатхан туста.

«Ас кизері ам даа парчатхан полза даа, 4 октябрьға хазнада 112 миллионҷа тонна тамах чыылған, пӧгінде 115 миллионҷа тонна чыып алары. Ол халғанҷы 25 чылның рекорды. Кӧні тиирбіс, ол Россияның аал хонии тархынындағы иң пӧзік рекорд», - теен премьер.

14/10/2016

VI-ҷы тоғыс тӱзiмнiг форумында «Россия – спорт хазназы» школа-практикум ирткен.

12 октябрьда чон аразындағы VI-ҷы тоғыс тӱзiмнiг форумында «Россия – спорт хазназы» школа-практикум ирткен: «Спортча тимнег тилiзi. Таңдағы кӱнге кӧрiс».

Чыылығ пасталғаны Россиядағы 6 инструктор-методистi сыйыхтаанынаң азылған (хазнада прай 60 кiзi саналча). Олар «Спортча тимнег резервiн» артыхти апарғаннар, Хакас Республикадаң оларның санында Артем Асочаков пол парған.

14/10/2016

Кикбоксинҷе Россия кубогы.

5-9 октябрь кӱннерiнде Хызылчарда Михаил Дворкин адынаң спорт туразында Россия синiндегi «Сибирь кубогы» паза Россия кубогы тiп XIV-ҷi кикбоксинг марии ирттi.

14/10/2016

18 сентябрьда ирткен табығларның салтарларынҷа Елена Егорова, табығҷыларның 36,89 процент ӱнін чыып, аймахтың пазына табылған.

5/10/2016

Асхыс аймағының чииттер кіні  прайзын хығырча, кемге 30 час ам даа аспан, «Син Предпнриниматель» программаҷа ӱгреніп аларға. Пу программа федеральнай, аның хоостыра мының алнында чарир полған ӱгреніп аларға Ағбан на турада, че амды Асхыста ӱгренҷең оңдай пар, ӱгредіг полар иирлдерде, паза тынағ кӱннерде, аннаңар сірер тоғынчатсар, сірерге пу ӱгреніс харығ полбас.

5/10/2016

 Анда араласхан чол паза турист карталары ирткен марығда чиңіс тутханнар паза лауреаттар адалғаннар.

Пістің республиканың турист картазы, хайзын Хакасияның туризмҷе хабарлар кіні тимнеен, «Регионнар, муниципальнай пӱдістер аразындағы иң чахсы турист картазы» номинацияда прайзынаң артыхха саналған, чиңіс тутхан. Пу номинацияда 60 артиинаң кӧзідіг-карта араласхан.

Страницы